Biele oteruvzdorné interiérové farby

Kvalitné a cenovo výhodné produkty z kategórie nájdete teraz na eshope. Hľadáte niečo iné? Prezrite si tiež ďalšie sekcie a nechajte sa inšpirovať pravidelne aktualizovanou ponukou cenových trhákov.

U partnera na eshopu nájdete najnovší tovar z kategórie prehľadne, na jednom mieste a za skvelé ceny. Prezrite si tiež podobný tovar v kategórie prímesi do stavebných hmôt, značkovacie spreje na dočasné značenie.

Pokiaľ je REMAL SNEHOBIELY - Interiérová farba s vysokou belosťou 1 kg biela z kategórie u partnera skladom, bude Vám doručený už za 3 dní!

Ľudia tiež hľadajú tieto produkty:

  1. REMAL SNEHOBIELY - Interiérová farba s vysokou belosťou biela 15 kg
  2. HELIOS SPEKTRA EASY - Oteruvzdorná interiérová farba biela 5 L
  3. Pamakryl IN - Klasická interiérová farba biela 16 kg
REMAL SNEHOBIELY - Interiérová farba s vysokou belosťou biela 15 kg

REMAL SNEHOBIELY je vodou riediteľná maliarska farba s vysokou bielosťou. Výborne kryje, je paropriepustná, oteru vzdorná a má vysokú bielosť 93%. Používa sa v interiéroch na maľovanie omietok, betónu, sadrokartónu, cetris dosiek, drevotriesky a sanačných omietok. Farba vykazuje odolnosť proti oteru za mokra – merané podľa ČSN EN ISO 11998 – trieda 5 (klasifikácia podľa EN 13300). PRÍPRAVA PODKLADU:Nesúdržné, hrubé vrstvy starých náterov je potrebné oškrabať. Na vyrovnanie dier, trhlín a nerovných plôch použijeme REMAL STIERKU. Z trhlín väčších rozmerov je potrebné odstrániť nesúdržný materiál a na vyplnenie použiť akrylátový tmel. Po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnanie REMAL STIERKU. Po zaschnutí a prebrúsení sa podklad ľahšie pretiera maliarskou farbou. Na problémové miesta (fľaky od zamoknutia a pod.) je vhodné použiť izolačný REMAL FLEK-STOP. Príliš nasiakavé, prašné a nesúdržné podklady je potrebné najprv napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou, napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostredia pri natieraní nesmie klesnúť pod 5°C. DOPORUČOVANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:Farbu zrieďte max. 10 až 20 % vody a nanášajte v 2 vrstvách. Nanáša sa štetkou, valčekom alebo striekaním. Ďalšie vrstvy nanášajte najskôr po dokonalom zaschnutí. VÝDATNOSŤ: až 11m2/kg TÓNOVANIE: Tónovacími pastami REMAKOL V 3502, REMAL TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA

Do obchodu
REMAL SNEHOBIELY - Interiérová farba s vysokou belosťou 1 kg biela

REMAL SNEHOBIELY je vodou riediteľná maliarska farba s vysokou bielosťou. Výborne kryje, je paropriepustná, oteru vzdorná a má vysokú bielosť 93%. Používa sa v interiéroch na maľovanie omietok, betónu, sadrokartónu, cetris dosiek, drevotriesky a sanačných omietok. Farba vykazuje odolnosť proti oteru za mokra – merané podľa ČSN EN ISO 11998 – trieda 5 (klasifikácia podľa EN 13300). PRÍPRAVA PODKLADU:Nesúdržné, hrubé vrstvy starých náterov je potrebné oškrabať. Na vyrovnanie dier, trhlín a nerovných plôch použijeme REMAL STIERKU. Z trhlín väčších rozmerov je potrebné odstrániť nesúdržný materiál a na vyplnenie použiť akrylátový tmel. Po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnanie REMAL STIERKU. Po zaschnutí a prebrúsení sa podklad ľahšie pretiera maliarskou farbou. Na problémové miesta (fľaky od zamoknutia a pod.) je vhodné použiť izolačný REMAL FLEK-STOP. Príliš nasiakavé, prašné a nesúdržné podklady je potrebné najprv napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou, napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostredia pri natieraní nesmie klesnúť pod 5°C. DOPORUČOVANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:Farbu zrieďte max. 10 až 20 % vody a nanášajte v 2 vrstvách. Nanáša sa štetkou, valčekom alebo striekaním. Ďalšie vrstvy nanášajte najskôr po dokonalom zaschnutí. VÝDATNOSŤ: až 11m2/kg TÓNOVANIE: Tónovacími pastami REMAKOL V 3502, REMAL TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA

Do obchodu
HELIOS SPEKTRA EASY - Oteruvzdorná interiérová farba biela 5 L

Oteruvzdorná interiérová farba s vysokou krycou schopnosťou, skvelou paropriepustnosťou a s výsledným matným bielym teplým odtieňom. Je vhodná na natieranie všetkých typov minerálnych omietok, vlákno-cementových dosiek, betónu, sadrokartónových panelov, tapiet vyrobených to skleného vlákna alebo starých súdržných náterov. Spotreba:  - 8-12 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 10%) Príprava podkladu Povrch musí byť suchý, očistený od prachu, uvoľnených častíc a iných nečistôt.Odstráňte akékoľvek uvoľnené staré nátery.Veľké pukliny a poškodené časti opravte a vyrovnajte. Na pripravený podklad aplikujte základný náter pomocou Spektra akrylovej impregnácie.V prípade ak sa na povrch vyskytujú plesne použite Spektra Sanitol a keď sú steny suché, tak odstráňte pleseň ručne.Do Spektra Easy pridajte Spektra ochranu pred plesňou, ktorá zabráni vzniku mikroorganizmov. Aplikácia Farbu pred použitím premiešajte a v prípade potreby narieďte maximálne do 10% vodou.Aplikujte pomocou valčeka, štetca alebo striekaním v dvoch vrstvách.Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami pre potrebné schnutie je 4-6 hodín.  Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou. Prvky označovania Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. Dodatočné označenie EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Iná nebezpečnosť Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.Ekologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.Toxikologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

Do obchodu
Pamakryl IN - Klasická interiérová farba biela 16 kg

Vnútorná farba pre nátery omietok, murív, stierok a betónov v rodinných domov, bytov, kancelárií i reprezentačných priestorov. Vytvára umývateľný a paropriepustný povrch. Je oteruvzdorný za mokra s vysokou belosťou a krycou schopnosťou.  Výdatnosť:  - cca 4-6 m2/kg v jednej vrstve  Riedenie:  - vodou max. do 10% Príprava podkladu  Podklad musí byť súdržný, suchý, zbavený nečistôt, prachu, mastnoty a starých nesúdržných náterov. Nerovnosti a praskliny vyplňte vhodným tmelom.  Aplikácia  Farbu nanášajte štetcom, valcom alebo striekaním.  Ako prvé je potrebné naniesť penetračný náter Pamakryl PEF, ktorý zabezpečí rovnomernú nasiakavosť vrchného náteru.  Ak budete nanášať sýty odtieň je vhodné použiť riedenie 2:1. Prestávka medzi dvoma nátermi je 4-6 hodín.  Po dostatočnom uschnutí penetračného náteru naneste 2-3 vrstvy Pamakrylu IN zriedeného podľa potreby. Medzi jednotlivými nátermi je potrebné dodržať prestávku na sušenie 4-6 hodín.  Čistenie náradia  Náradie očistite ihneď po skončení prác vodou.  Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadne.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:Žiadne.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+P352-PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P 501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s aktuálnym zákonom o odpadoch.Doplňujúce vety o nebezpečnosti:EUH 208 Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolaťalergickú reakciu.Doplňujúce informácie na etikete:VOC-kategória a podkategória výrobku: A/aHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:

Do obchodu

Najhľadanejšie