Adler Legno-Zirbenöl - prírodný limbový olej s prirodzenou limbovou vôňou 750 ml farblos - bezfarebný

Do obchodu

Rýchloschnúci olej s prirodzenou limbovou vôňou pre nábytok v interiéri i pre použitie v remesle. Veľmi dobre preniká do dreva s odolnosťou voči vode a zvýrazňuje textúru dreva.Špeciálne pripravený pre použitie na limbové drevo. Produkt je vytvorený na báze obnoviteľných surovín a prírodného, čistého limbového oleja. Môže byť použitý i pre ošetrenie ihličnatých a listnatých drevín.  Výdatnosť:  - cca 15-30 m2/L Riedenie:  - produkt je pripravený na spracovanie  Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez mastnoty, vosku a drevného prachu. Vlhkosť dreva pri ihličnatých drevinách by nemala byť viac ako 15%. Vlhkosť dreva pri listnatých drevinách by nemala byť viac ako 12%.  Podklad odstupňovane prebrúste až po zrnitosť 180-24.  Aplikácia  Olej odporúčame naniesť v dvoch vrstvách. Na pripravený podklad naneste prvú vrstvu s časom schnutia cca 4 hodiny. Po dôkladnom uschnutí urobte ľahké medzibrúsenie zrnitosťou 280-360 a odstráňte brúsny prach. Následne aplikujte druhú vrstvu oleja.  Čistenie náradia  Náradie očistite pomocou Legno-Reiniger. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životnéprostredieProdukt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.2.2 Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo pozor- PiktogramyGHS02 Výstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.- Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite.P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P240 Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.P242 Používajte neiskriace prístroje.P243 Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnite obsah, nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH208 Obsahuje terpentínový olej, pin-2(3)-ene, dipentén, Pin-2(10)-ene. Môže vyvolať alergickúreakciu.2.3 Iná nebezpečnosťU handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené. Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou. . Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca sa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Pri spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

Najhľadanejšie