COLOR COMPANY - Protiplesňová penetrácia 5 L

28,30 € Uvedená cena je platná k 01.10.2023
Do obchodu

Protiplesňová penetrácia s hĺbkovým účinkom je určená pre zvýšenie súdržnosti a obmedzenia nasiakavosti všetkých anorganických podkladov v interiéroch. Obmedzuje tvorbu plesní na povrchu a zároveň pôsobí preventívne.Biocídny prípravok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Výdatnosť: 
- 25-50 m2/L (vysoko nasiakavé povrchy - riedenie penetrácie 1:1 s vodou)- 10-12 m2/L (málo nasiakavé povrchy - neriedená)
Riedenie:
- vodou
- vysoko nasiakavé povrchy: riedenie 1:1 s vodou (25-50 m2)- málo nasiakavé povrchy: neriedená (cca 10-12 m2)
Príprava podkladu
Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, súdržný, zbavený prachu, mastnoty a nečistôt.Nové omietky musia byť vyzreté.Staré nesúdržné nátery, zvetralý a poškodený podklad je nutné odstrániť
Aplikácia
Aplikuje sa riedená alebo neriedená - závisí to od savosti a stavu podkladu.Penetráciu aplikujte pomocou valca alebo štetca v jednej vrstve.Povrch má byť penetračným prípravkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného prostriedku.Aplikácia ďalších materiálov je možná po dokonalom zaschnutí, ktoré závisí od poveternostných podmienok - spravidla 3-6 hodín
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieMôže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Prvky označovania
Výstražný piktogram:

Výstražné slovo: Pozor
Nebezpečné látky: tiabendazol (ISO) oktilinón (ISO) reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)Výstražné upozornenia
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice.P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Najhľadanejšie