FERRO Color P - polyuretánová penetračná farba 0,75 l 984

20,87 € Uvedená cena je platná k 30.01.2023
Do obchodu

Ferro Color P je určený ako impregnačný náter pri sanácii kovových konštrukcií a stavieb. Používa sa na ukončenie predúpravy ručne odhrdzeného (St 2- St3 podľa ISO 8501-1) oceľového povrchu a tiež ako prvý náter na pozinkovaný a hliníkový podklad. Ferro Color P preniká do zostatkovej hrdze, chemicky vyväzuje vlhkosť, vyplňuje póry podkladu, spevňuje staré nátery a zvyšuje väzbu medzi podkladom a ďalším náterom. Nakoľko má výbornú priľnavosť, môže nahrádzať reaktívne typy základných farieb. Nesmie byť použitý na povrchovú úpravu predmetov prichádzajúcich do priameho styku s pitnou vodou, potravinami, krmovinami a na natieranie detského nábytku a hračiek. Výdatnosť: 25 – 43 m2 /l pri hrúbke 12 - 20 µm Priklad postupu: NÁTER OCELE: - ručná predúprava povrchu pred náterom St2– St 3 - 1 - krát Ferro Color P 15 - 20 µm, najneskôr do 48 h ďalší náter - 1 - krát U 2072 60 µm - 1 - krát U 2061 40 - 60 µm - 1-2 – krát U 2081 30 - 40 µm (v jednej vrstve) alebo - ručná predúprava povrchu pred náterom St2 – St 3 - 1 - krát Ferro Color P 15 – 20 µm, najneskôr do 48 h ďalší náter - 1 - krát U 2061 40-60 µm - 1-2 – krát U 2081 30-40 µm (v jednej vrstve) NÁTER HLINÍKOVÉHO A POZINKOVANÉHO PODKLADU: - 1 - krát Ferro Color P 15 - 20 µm, najneskôr do 48 h ďalší náter - 1 - krát U 2061 40 - 60 µm - 1- krát U 2081 30 - 40 µm Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Akútna toxicita ( inhalačná), kategória nebezpečnosti 4Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Respiračná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Karcinogenita, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 22.2. Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram Výstražné slovoNEBEZPEČENSTVOVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 304 Môže byť smrteľný po požití a vzniknutí do dýchacích ciest.H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 332 Škodlivý pri vdýchnutí.H 334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozíciivdýchnutím.H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite.P 233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P 261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 331 Nevyvolávajte zvracanie.P 308+P 313 PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujtevodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vovyplachovaní.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: 2-metoxy-1-metyletyl acetát, Butyl acetát, Uhľovodíky C9-C12, n-alkány,izoalkány, cyklické aromáty (2-25%), 1,1´-metylénbis(4-izokyanátbenzén), Zinok, prášok,difenylmetándiizokyanát, Oligomérne MDI, 1-izokyanáto-2-(4-izokyanátofenyl)metylbenzén2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

Najhľadanejšie